Thảo luận ban trung tráng : có nên cosign mượn tiền dùm người khác ?

Thứ Bảy 09/30/2017 ban trung tráng đã nhóm lại và có buổi thảo luận qua đề tài hết sức sôi động :”có nên cosign mượn tiền dùm người khác”. Liên quan đến chủ đề là các câu Kinh Thánh được trích dẫn . Xin theo dõi thảo luận để có câu trả lời hợp tình hợp lý .

Hướng dẫn thảo luận: Vương Hạt

Giám sát thảo luận: MSQN Trần Quang Tuấn.