Sinh hoạt của ban trung tráng Hội Thánh

Ban trung tráng HT Báp tít Hiệp Nhất Phoenix, AZ thảo luận đề tài về Tài chánh : có nên cosign không? Buổi nhóm thờ phượng Chúa và thảo luận thật là sôi động và được phước . (Chương trình có MSQN Trần Quang Tuấn và MS phụ tá Trần Tấn Hưng tham dự )
MS David Dong .