Lienlac

4143 North 43rd Avenue, Phoenix, AZ 85031

Quản Nhiệm Hội Thánh: Mục Sư Trần Quang Tuấn

Home Phone: (623) 536-7081

Cell Phone: (623) 845-2931

Email: tuanemma@yahoo.com