Nhận Mão Triều Thiên Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Khải Huyền 2:10b

Audio MP3

Download

Di Sản Của Người Cha Tin Kính Chúa

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Giêrême 35:1-10

Audio MP3

Download

Nếp Sống Thiên Đàng: Christ Là Sự Sống Của Tôi

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Côlôse 3.1-4

Audio MP3

Download

Hội Thánh Ngũ Tuần Hiệp Nhất Trong Thánh Linh

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 2.1-4

Audio MP3

Download

Đức Chúa Trời Là Một Chiến Sĩ

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Xuất Ai-Cập 14.13-14; 15:3

Audio MP3

Download