Tiếng Vang Vọng Của Đêm Yên Lặng

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Luca 2.10-20, Nêhêmi 8.9-12

Audio MP3

Download

Giêxu Christ: Một Nô Lệ Thánh

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Philíp 2.5-11 (Bản Dịch 2011)

Audio MP3

Download

Phải Biết Ơn Để Tạ Ơn Và Thêm Ơn

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Côlôse 3.15-17

Audio MP3

Download

Tạ Ơn Thần Linh Chủ Tể Hạnh Phước

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Xachari 12.10a, 1 Timôthê 6.15

Audio MP3

Download

Yêu Có Nghĩa Là Gì ?

MS: Hồ Tuấn Khanh
Kinh Thánh: I Giăng 4.21

Audio MP3

Download